Voorwaarden

Algemene Voorwaarden autobedrijf  Auto Verhaag1. Toepasselijkheid


1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van autobedrijf Auto Verhaag en op alle met autobedrijf Auto Verhaag  aangegane overeenkomsten.


2. De Internet site van autobedrijf Auto Verhaag  richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.


3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zoverzulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


4. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.


5. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.


6. Onder “koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot autobedrijf Auto Verhaag  in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.


7. Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina’s, daaronder mede inbegrepen factuurbonnen, eenmalige machtigingen ed. en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten


1. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze Internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden autobedrijf Auto Verhaag derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.


2. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 2.4 is voldaan.


3. Specificaties en prijzen genoemd op de Internet site kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. Autobedrijf Auto Verhaag  garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze Internet site. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden.


4. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer autobedrijf Auto Verhaag  het door koper volledig ingevulde order/offerteformulier, rechtsgeldig ondertekend voor akkoord, heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestigingaan de koper doen toekomen.


5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens autobedrijf Auto Verhaag schriftelijk zijn vastgelegd.


6. Koper en autobedrijf Auto Verhaag komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het order/offerte formulier.


3. Prijzen


1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief kosten rijklaar maken. Autobedrijf Auto Verhaag  geeft de kosten van verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.


2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportbelastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.


3. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbindendoor zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.


4. Betaling


1. Als autobedrijf  Auto Verhaag  na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij, voor (verder) te presteren verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat autobedrijf Auto Verhaag onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, zulks naar keuze van autobedrijf Auto Verhaag.


2. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van autobedrijf Auto Verhaag op de koper onmiddellijk opeisbaar.


3. Bij niet of niet-tijdige betaling door koper is deze vanaf de dag waarop betaling aan autobedrijf  Auto Verhaag uiteindelijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 2% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.


4. Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die autobedrijf Auto Verhaag als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van € 50,- exclusief omzetbelasting.


5. Ingeval van niet-tijdige betaling is autobedrijf Auto Verhaag bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. Ieder bedrag dat van u wordt ontvangen, zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die autobedrijf Auto Verhaag op u mocht hebben ten aanzien van welke autobedrijf Auto Verhaag niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van u wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van al eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 4.3 en 4.4.


5. Aflevering en leveringstermijnen


1. Tenzij anders is overeengekomen (betaling per eenmalige machtiging of overschrijving), zal autobedrijf Auto Verhaag de producten na contante betaling afleveren.


2. De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.


3. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde order/offerte formulier door ons is ontvangen.


4. Zodra de te leveren producten aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.


5. Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.


6. Eigendomsvoorbehoud


1. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met autobedrijf Auto Verhaag verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.


2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.


7. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden


1. De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door autobedrijf Auto Verhaag geleverde producten en/of diensten.


2. Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van autobedrijf Auto Verhaag, c.q. de betreffende auto-importeur, behandelen en gebruiken. Bij onzorgvuldig gebruik zullen alle rechten op reclamaties door koper aan autobedrijf Auto Verhaag  ook binnen de garantietermijn, komen te vervallen.


3. De koper zal autobedrijf Auto Verhaag direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.


4. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan autobedrijf Auto Verhaag te melden.


8. Intellectuele eigendom


1. Alle rechten van intellectuele eigendom op aan u ter beschikking gestelde producten en verband houdende met deze Internetsite berusten bij autobedrijf Auto Verhaag c.q. haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografe van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede - al dan niet octrooieerbare - technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.


2. De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan u door autobedrijf Auto Verhaag ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor prive gebruik wijzigen of aanpassen, zonder autobedrijf Auto Verhaag haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.


3. Koper mag de merken van autobedrijf Auto Verhaag niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.


4. Autobedrijf Auto Verhaag verklaart dat naar haar beste weten dat door autobedrijf Auto Verhaag geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan autobedrijf Auto Verhaag, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling van de door koper voor het autobedrijf Auto Verhaag product aan autobedrijf Auto Verhaag betaalde prijs met inhouding van een redelijk bedrag van afschrijving.


5. De koper stelt autobedrijf Auto Verhaag direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door autobedrijf Auto Verhaag inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.


6. Autobedrijf Auto Verhaag aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder autobedrijf Auto Verhaag haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


9. Aansprakelijkheid


1. Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is autobedrijf Auto Verhaag nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Autobedrijf Auto Verhaag is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.


2. Autobedrijf Auto Verhaag is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:


a. Brand


b. Daden of nalatigheden van de koper, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;


c. Nalatigheden van de koper in het onderhoud van de geleverde zaken;


d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;


e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;


f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.


Autobedrijf Auto Verhaag is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van hem of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.


Autobedrijf  Auto Verhaag  zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs en/of gevolgschade van koper  te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.


Autobedrijf Auto Verhaag is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die autobedrijf Auto Verhaag onder zich heeft.


3. Het risico voor de auto


De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van autobedrijf Auto Verhaag zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.


4. Ook is autobedrijf Auto Verhaag niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internet site van autobedrijf Auto Verhaag wegens onderhoud of anderszins.


5. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen. Autobedrijf Auto Verhaag aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit autobedrijf Auto Verhaag iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.


6. Opdrachtgever machtigt autobedrijf Auto Verhaagom de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.


10. Overmacht


1. Indien autobedrijf Auto Verhaag door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.


2. Onder overmacht van autobedrijf Auto Verhaag wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door autobedrijf Auto Verhaag of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.


3. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.


11. Persoonsgegevens


1. Autobedrijf  Auto Verhaag conformeert zich aan de Wet Persoonsregistraties cq. de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens, aangemeld bij de Registratiekamer.


12. Toepasselijk recht en verdragen


1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


13. Geschillen beslechting


1. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.